Dokument

På denna sidan finner du dom viktigaste offentliga dokument i flygplats frågan:

Stockholmsberedningen – Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm-Mälardalsregionen
(Statens offentliga utredningar, 2003)

Detta dokumentet är en del av en större utredning om transport infrastruktur i regionen. En av konklusionerna var att ”militärflygplatsen Uppsala F16 bör upplåtas för visst civilt flyg, speciellt för näringslivsflyg”.

Flyg vid Uppsala-Ärna (2004) – En utredning om förutsättningar för flygtrafik och hantering av influensområde (Länsstyrelsen i Uppsala län, 2004)

Det första dokument som i detalj ser på möjligheterna att samlokalisera militär och civilt flyg på Ärna. Dokumentet innehåller bland annat en detaljerad utredning om flygbullernivåer.
Dokumentet finner du här.

Framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet
(SOU 2007:70)

Förslag i denna utredning för bland annat till bolagiseringen av de statligt ägda flygplatserna i Sverige. Rapporten konkluderar också att samtliga flygplatser med linjetrafik bör delas in i de tre kategorierna nationellt strategiska, regionalt strategiska och övriga flygplatser. Detta får följer för finansiellt stöd till flygplatserna.
Dokumentet finner du här.

Luftfartsverket: Riksintressen för luftfart enligt 3 kap MB
(19 dec 2008)

Luftfartsstyrelsen kompletterar listan på flygplatser av riksintresse med bland annat Uppsala-Ärna.
Dokumentet finner du här.

Transportstyrelsen: Översyn av luftfartens riksintressen
(23 juni 2009)

Transportstyrelsens upprätthåller Luftfartsstyrelsens utpekande av Uppsala-Ärna som riksintresse. Härigenom säkerställs flygplatskapaciteten i Mälardalen.
Dokumentet finner du här.

Länsstyrelsen Uppsala Län – Miljöprövningsdelegationen
(17 mars 2010)

Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD), meddelar Staten genom Försvarsmakten (org. nr. 202100-4615) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till befintlig och utökad flygplatsverksamhet vid Uppsala flygplats (Ärna)
Dokumentet finner du här.

Trafikverket: Riksintressen för trafikslagens anläggningar
(17 november 2010)

Trafikverket väljer att behålla de 31 utpekade flygplatserna.
Dokumentet finner du här.

Swedavia: Ansökanshandlingar för nytt miljötillstånd
(2 maj 2011)

Måndagen den 2 maj lämnade Swedavia in en ansökan till mark- och miljödomstolen, om ett nytt miljötillstånd för hela verksamheten på Stockholm Arlanda Airport. ”Stockholm Arlanda Airport ansöker om ett nytt miljötillstånd för att säkra flygplatsens utveckling på såväl kort som lång sikt. Ett nytt miljötillstånd avser att tillgodose att efterfrågad kapacitet kan erbjudas såväl i högtrafik som på årsbasis. Efterfrågad kapacitet styrs av efterfrågan på flygresor. På grund av flygplatsens placering i norra Europa efterfrågas flygresor i stor utsträckning tidigt på morgonen och under ett antal timmar på eftermiddagen/kvällen för att möjliggöra resor till och från övriga Europa över dagen. Den kapacitet flygplatsen kan erbjuda under dessa timmar är därför av avgörande betydelse för flygplatsen. Swedavia bedömer inte att denna efterfrågan kan tillgodoses genom flygresor vid annan tid på dygnet. Om efterfrågan på morgonen och eftermiddagen/kvällen inte kan tillgodoses är det snarare sannolikt att dessa resor kommer att utebli helt”.
Flera detaljer finner du här.